Em thì ngây và ngô Như con nai vàng ngơ ngác

Em thì ngây và ngô
Như con nai vàng ngơ ngác…..
p/s: mới chớp mắt 1 cái mà đã lại sắp Tết rồi….

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Em thì ngây và ngô Như con nai vàng ngơ ngác

Em thì ngây và ngô
Như con nai vàng ngơ ngác…..
p/s: mới chớp mắt 1 cái mà đã lại sắp Tết rồi….

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Em thì ngây và ngô Như con nai vàng ngơ ngác

Em thì ngây và ngô
Như con nai vàng ngơ ngác…..
p/s: mới chớp mắt 1 cái mà đã lại sắp Tết rồi….

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Em thì ngây và ngô Như con nai vàng ngơ ngác

Em thì ngây và ngô
Như con nai vàng ngơ ngác…..
p/s: mới chớp mắt 1 cái mà đã lại sắp Tết rồi….

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Em thì ngây và ngô Như con nai vàng ngơ ngác

Em thì ngây và ngô
Như con nai vàng ngơ ngác…..
p/s: mới chớp mắt 1 cái mà đã lại sắp Tết rồi….

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *